aaenfafr

ماشین حساب Showerloop

Go to the colaborative translation platform to help us translate this free software.
به gofundme بروید تا پروژه متن باز Showerloop بیابید.

آب شیرین 1%از منابع آبی کره زمین را تشکیل داده است. در کشور های ثروتمند بخش زیادی از آب شیرین ‌انرژی ها برای حمام استفاده می شود. به عنوان مثال به طور میانگین در یک خانواده فرانسوی،39%از این آب برای استحمام و دوش گرفتن وآماده سازی آب داغ استفاده می شود12%انرژی مصرف می کند. نیاز است که راهی برای کاهش مصرف پیدا کنیم.. Showerloopیک تصفیه دوش آب است : آب در یک چرخه بسته در حرکت است و پس از یک دور گذشتن از فیلتر تمیز کننده عبور کرده و دوباره از دوش خارج می شود. این برای محاسبه صرفه جویی در آب و انرژی از ماشین حساب زیر استفاده کنید :

همکاری با افزودن تنظیمات کشور خود تغییر تنظیمات این کشور

همکاری با افزودن تنظیمات کشور خود

تغییر تنظیمات این کشور

اطلاعات :

°C
$/m³
$/m³

هزینه کل آب : $/m³ (?)

توضیحات خانواده شما :

min
°C

هزینه این انرژی برابر است با ? $/kWh

دوش فعلی شما :

L/min ? (برای محیط زیست هشت لیتر در دقیقه و برای دوش های معمولی بیست لیتر در دقیقه (منبع))

شما چند لیتر از آب به ازای هر بار دوش گرفتن مصرف می کنید؟ ?$

شما نیاز به چند کیلو وات ساعت از انرژی برای هر بار دوش گرفتن نیاز دارید؟ ?$

هزینه یک دوش شما ?$

سالانه، برای خانواده تان

شما چند لیتر از آب را برای دوش گرفتن استفاده می کنید؟ ?$

شما چند کیلو وات ساعت از انرژی را نیاز دارید؟ ?$

شما بودجه سالانه را حدودا چقدر تخمین زده اید ?$

اگر شما showerloop داشتید :

کل هزینه Showerloop ?$ هزینه نگهداری سالانه(جایگزینی قطعات) ?$

این مدل از Showerloop چند لیتر آب استفاده می کند؟ ?$

را بیشتر صرفه جویی می کنید؟شما % از آب نسبت به دوش معمولی

شما به کیلووات ساعت انرژی برای گرم کردن آب نیاز دارید ؟

شما نیاز به کیلو وات ساعت از انرژی ؟ برای استفاده از showerloop دارید

شما نیاز به چند کیلو وات ساعت از انرژی برای هر بار دوش گرفتن نیاز دارید؟ ?$

شما چند درصد نسبت به دوش های معمولی در آب صرفه جویی می کنید؟

هزینه دوش گرفتن شما ?$

سالانه، برای خانواده تان

شما سالانه چند لیتر از آب را برای دوش گرفتن استفاده می کنید؟ ?$

شما نیاز دارید؟کیلووات ساعت انرژی برای یک سال حمام ?$

بودجه سالانه شما به صورت حدودی تخمین زده می شود ?$

خرید تجهیزات برای خود در ؟ سال (ها) پرداخت می شود

هزینه (1) Showerloop با سرمایه گذاری و هزینه نگهداری